Adatkezelési Tájékoztató

Állásra jelentkezőknek

TRENKWALDER CÉGCSOPORT

Adatkezelési Tájékoztató

(a továbbiakban: „Tájékoztató”)

2024. május 1.1. Az Adatkezelő bemutatása, felelősség az adatkezelési szabályok betartásáért

1.1. A Trenkwalder Cégcsoport

A Trenkwalder Cégcsoport (Trenkwalder Recruitment Kft., Trenkwalder Outsourcing Kft., Trenkwalder Leasing Kft. és Trenkwalder HR Solution Kft., a továbbiakban együttesen: „Trenkwalder Cégcsoport”, a jelen Tájékoztató keretein belül bármelyikük önállóan: „Adatkezelő”) Magyarországon működő vállalatcsoport, amely a következő szolgáltatásokat nyújtja partnerei részére:

 • munkaerő-közvetítés, executive search

 • munkaerő-kölcsönzés

 • HR szolgáltatások: HR folyamat-kiszervezés, mint szolgáltatás (bérszámfejtés, oktatás és képzés, karrier-menedzsment, kompetencia-menedzsment, toborzási folyamatok kiszervezése, gondoskodó létszámleépítés), és HR tanácsadás: stratégiai munkaerő-tervezés, munkaerő-piaci elemzés

üzleti / ipari, termelési folyamatok kiszervezése (BPO): gyártásközeli részfolyamatok, üzemen belüli (on-site) anyagmozgatás, komissiózás, csomagolás, címkézés, leltározás és készletellenőrzés, quality menedzsment (szortírozás, minőségbiztosítás, adminisztratív és recepciós szolgáltatás, ügyfélszolgálat, call center, customer service, mérnöki tevékenység, irattári szolgáltatás


1.2. Adatkezelői minőség

A Trenkwalder Cégcsoport valamennyi tagja az álláshirdetésekre és a munkaerő-közvetítési szolgáltatás általános igénybe vételére jelentkezők személyes adatai tekintetében – összhangban az Általános Adatvédelmi Rendelettel és az Infotv.-el – adatkezelőnek minősül (közös adatkezelők). A munkaviszonnyal összefüggésben kezelt személyes adatok körében a munkavállaló munkáltatója minősül Adatkezelőnek.


1.3. Adatkezelő elérhetőségei:

Trenkwalder Leasing Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: HU-8097 Nadap, Rákóczi utca 10.; cégjegyzékszám: 07-09-029417)

Trenkwalder Outsourcing Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Building. ép. fszt. és 1cégjegyzékszám: 01-09-332754)

Trenkwalder Recruitment Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Building. ép. fszt. és 1; cégjegyzékszám: 01-09-331697)

Trenkwalder HR Solution Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: HU-8097 Nadap, Rákóczi utca 10.; cégjegyzékszám: 07-09-029415)

E-mail valamennyi Adatkezelő esetén: adatvedelem@trenkwalder.com

Adatvédelmi Felelős: dr. Nemes-Balogh Flóra

Adatvédelmi Tisztviselő: dr. Burján Zsófia2. Általános rendelkezések

2.1. Tájékoztató célja, hatálya, felülvizsgálata, kapcsolódó szabályok

A jelen Tájékoztató célja annak átfogó szabályozása, hogy az Ön Személyes Adatait kezelő munkatársak milyen módon kezelik az adatokat a Trenkwalder AG általános adatvédelmi irányelvei és az Adatkezelőre irányadó speciális adatvédelmi szabályoknak megfelelően, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások körében.

Jelen Tájékoztató részletesen tartalmazza a munkaerő-kölcsönzés és a munkaerő-közvetítés, valamint az ezekkel összefüggő szolgáltatások nyújtása során történő adatkezeléssel összefüggő információkat.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal használatával, az ott történő a regisztrációval, továbbá a szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a személyes adatainak a jelen Tájékoztatóban ismertetett kezelését.

A Weboldal használata, a regisztráció és a szolgáltatások igénybevétele, azaz a személyes adatok megadása magánszemélyek számára önkéntes.


2.2. Fogalmak

A Tájékoztatóban számos nagybetűs fogalmat használunk az egyszerűbb áttekinthetőség érdekében.

Az „Érintett", a "Személyes Adatok", az "Adatkezelő", az „Adatvédelmi Incidens”, a „Felügyeleti Hatóság”, a „Hatásvizsgálat”, az "Adatfeldolgozó", a „Közös Adatkezelő” az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt jelentéssel bír. Ezenkívül a következő szavak és kifejezések jelentése az alábbi:2.3. Az adatkezelés általános alapelvei

Az Adatkezelő az adatkezelései során érvényesíti az alábbi, alapelvi szintű követelményeket:

Tisztességesség elve

A Személyes Adatok kezelésének minden esetben tisztességes módon, azaz az Érintett információs önrendelkezési jogának, magánszférájának, emberi méltóságának tiszteletben tartásával kell történnie.

Jogszerűség elve

A Személyes Adatok kezelését jogszerűen kell végezni. Jogszerűnek tekinthető az adatkezelés, ha az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogalappal rendelkezik az adat kezelésére.

Átláthatóság elve és előzetes tájékoztatás követelménye

A Személyes Adatok kezelését az Érintett számára átlátható módon kell végezni. Az átláthatóság elvének célja, hogy az Érintett minden esetben az adatkezelést megelőzően értse, hogy Személyes Adatait az Adatkezelő milyen célból, módon és mennyi ideig kezeli és az érthető, könnyen hozzáférhető feltételekre tekintettel adja meg az adatokat az Adatkezelőnek és gyakorolja érintetti jogait.

Célhoz kötöttség

A Személyes Adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat az Adatkezelő nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Adattakarékosság elve

A Személyes Adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Pontosság elve

A Személyes Adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan Személyes Adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

Korlátozott tárolhatóság elve

A Személyes Adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a Személyes Adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Integritás és bizalmas jelleg elve

A Személyes Adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a Személyes Adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság elve

Az Adatkezelő felelős az adatkezelési elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. 2.4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés minden esetben az alábbi jogalapok valamelyikén alapul:

a) az Érintett hozzájárulását adta Személyes Adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.


2.5. Az Érintett jogai

Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja, hogy a természetes személyek Személyes Adatainak kezelése során mindvégig megfelelően biztosítsa az Érintettek adatkezeléshez fűződő jogait. Ennek keretében az alábbi jogokat tartja szem előtt az Adatkezelő. Ön a jelen pont szerinti megkereséseket a Adatkezelőnek – közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők bármelyikének – a fenti 1.3. pontban foglalt elérhetőségére küldheti, illetve ott teheti meg. Az Adatkezelő a kérés beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de nem később, mint 1 hónapon belül biztosítja az érintetti jog gyakorlását, vagy, ha a joggyakorlás biztosításához további információra van szüksége, haladéktalanul felveszi Önnel a kapcsolatot a kérés ügyintézése céljából e-mailen vagy telefonon (lehetőség szerint ugyanazt a kommunikációs módot használva, amit Ön is alkalmazott).


2.5.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeinek bármelyikén visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy Személyes Adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Személyes Adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az Érintett Személyes Adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Személyes Adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) a Személyes Adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó Személyes Adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen Személyes Adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;


2.5.2. Helyesbítéshez és kiegészítéshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a helyesbítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak nem felelnek vagy pontatlanok. Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a kiegészítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok hiányosak.


2.5.3. Korlátozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést – kivéve, ha azt jogszabály másképp nem rendeli -, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az Érintett vitatja a Személyes Adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes Adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes Adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.


2.5.4. Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az Érintett erre irányuló kifejezett kérésén és hozzáárulásán alapul, az Érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. Ebben az esetben az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó Személyes Adatokat haladéktalanul köteles törölni.


2.5.5. Törléshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a törlését kezdeményezni, ha:

a) úgy ítéli meg, hogy a Személyes Adatok kezelése az eredeti céljából már nem szükséges;

b) úgy ítéli meg, hogy Személyes Adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli;

c) a Személyes Adatai további kezeléséhez nem járul hozzá;

d) a Személyes Adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik.


2.5.6. Jogorvoslat

Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli, jogosult az Adatkezelőnél - a fenti elérhetőségek bármelyikén - annak megszüntetése érdekében panasszal élni.


2.5.7. Érintett jogok gyakorlása

Az Érintett az Adatkezelővel – közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők bármelyikével – szemben gyakorolhatja a fent említett jogait. A jelen pont szerinti megkereséseket az Adatkezelőnek – közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők bármelyikének – küldheti, illetve ott teheti meg. Amennyiben az Adatkezelő Partnereivel együtt minősül Közös Adatkezelőnek munkaerő-kölcsönzés esetén, úgy az Érintett Partner elérhetőségeiről az Adatkezelő külön tájékoztatja a munkavállalót.

Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy Személyes Adatok védelméhez fűződő jogai megsérültek, akkor Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési címe:

1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszékhez vagy az Érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.3. Adatkezelő általi egyes adatkezelések

Személyes Adatai természetes személyeknek vannak. Bármilyen, egy adott természetes személyre – az adatvédelmi jogszabályok szóhasználata szerint "Érintettre" – vonatkozó információ Személyes Adatnak minősülhet. Személyes Adat például a név, a telefonszám, az email-cím, a képmás, a videó- és hangfelvétel, az iskolai képzettség, a korábbi munkahelyek listája, amennyiben az alapján a természetes személy azonosítható.

A szolgáltatásokat a Trenkwalder Cégcsoport nyújtja, amelynek tagjai Közös Adatkezelőnek, Önálló Adatkezelőnek vagy Adatfeldolgozónak minősülnek. A közös adatkezelés esetén az Adatkezelő és a további Közös Adatkezelők az adatkezelés céljait és eszközeit együttesen határozzák meg, míg Adatfeldolgozók igénybevétele esetén az adatkezelésért elsősorban az Adatkezelő felel, akinek utasításai alapján kezelnek bizonyos adatokat az Adatfeldolgozók. Mind az önálló, mind a Közös Adatkezelők, mind pedig az Adatfeldolgozók ugyanazon elveknek kötelesek megfelelni az adatkezelés tekintetében, mint az Adatkezelő.


3.1. Jelölti adatbázis – jelölti elhelyezkedést elősegítő szolgáltatás kapcsán felmerülő adatkezelés

Az Érintettek megadják Személyes Adataikat és feltöltik az azokat tartalmazó dokumentumokat a Weboldalon, ami által az Érintettek regisztrálnak az Adatkezelő adatbázisába (Connexys). A Személyes Adatok ezen felül akkor is az Adatkezelő adatbázisába kerülnek, amikor a jelölttel telefonon vagy személyesen, továbbá Facebook vagy a jofogas.hu, vagy az ezekhez hasonló eszközökkel történik a kapcsolatfelvétel, és az Érintett hozzájárul a Személyes Adatok kezeléséhez. A jelölt két formában regisztrálhat az adatbázisba; általános regisztráció keretében, ahol az összes lehetséges állás betöltésével összefüggésben kerül sor adatai kezelésére, vagy kizárólag konkrét állásra jelentkezéssel.

Az Adatkezelő a szolgáltatásához szükséges Személyes Adatokat kezeli, amely tevékenység keretén belül a jelöltek által megadott Személyes Adatokból jelölti adatbázist épít. Az Adatkezelő kiemelt célja elősegíteni a munkaerő-kölcsönzés és a munkaerő-közvetítési szolgáltatása magas szinten történő nyújtását. Emellett az Érintettek számára is előnnyel jár az adatbázis kiépítése, amely által a jelöltek gyorsabban és egyszerűbben találhatnak munkát.

A jelölti adatbázis kapcsán felmerülő adatkezelés részleteit az alábbiakban olvashatja:


3.2. Toborzási és kiválasztási folyamat munkaerő-kölcsönzés és – közvetítés esetén

A toborzási és kiválasztási folyamat során az Adatkezelő arra törekszik, hogy a jelöltek számára legalkalmasabb munkahelyet találja meg, illetve a Partnerei részére a leginkább megfelelő jelöltet közvetítse munkavégzésre.

A toborzási-kiválasztási tevékenységet a Trenkwalder Cégcsoporton belül a Trenkwalder Recruitment Kft. végzi.

A hirdetések közlése – tekintettel többek között a toborzott állomány elérhetőségére – sokféleképpen történik: a Weboldalon, az Adatkezelő Facebook oldalán, a Profession.hu, a jofogas.hu vagy a CV-online honlapon megjelenő álláshirdetéssel.

Az Adatkezelő toborzási és kiválasztási eljárása keretén belül felkutatja a lehetséges jelölteket, majd interjúk lefolytatásával, személyiség- és szakmai tesztek alkalmazásával meghatározza, hogy kit javasol a meghirdetett pozíció betöltésére.

Annak érdekében, hogy olyan részletes jelölti adatok továbbítására kerüljön csak sor a munkaerő-közvetítés keretében, amiről a jelöltnek tudomása van és amihez hozzájárulását önként adta meg, az Adatkezelő a teljes adatkezelését átláthatóvá kívánja tenni. Az Adatkezelő célja, hogy a jelölt hozzájárulása és az Adatkezelő jogos érdeke alapján történt adatkezelésről az Érintett kellő információval rendelkezzen.

A toborzási és kiválasztási folyamat adatkezelési részleteit az alábbiakban olvashatja.


3.3. Toborzási és kiválasztási folyamat az Adatkezelő nem kölcsönzött munkavállalói esetén

A toborzási és kiválasztási folyamat során az Adatkezelő arra törekszik, hogy az saját maga vagy másik Adatkezelő számára legmegfelelőbb jelöltet találja meg munkavégzésre.

A toborzási tevékenységet a Trenkwalder Cégcsoporton belül a Trenkwalder Recruitment Kft. végzi.

A hirdetések közlésének módja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama, továbbá a toborzási – kiválasztási belső eljárásrend azonos a 3.2. pontban leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy a jelölt Személyes Adatai nem kerülnek továbbításra a Partnerek részére, továbbá, hogy az adatkezelés a munkaszerződés megkötését megelőzően a munkavállaló kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A megváltozott munkaképességre vonatkozó adatok az előző bekezdésben foglaltaktól eltérően, a 3.2. pontban megjelöltek szerint adhatók át más Adatkezelő (mint jelen vonatkozásban címzett) részére.3.4. Munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásban és egyéb munkaviszonyban (saját állomány) történő adatkezelés speciális szabályai

Munkaerő-kölcsönzés alatt azt a szolgáltatást értjük, amelynek keretében az Adatkezelő mint kölcsönbeadó a vele munkaerő-kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi (Mt. 214. § (1) bekezdés a) pont).

A munkaerő-kölcsönzési szolgáltatás adatkezelése során két fázist különítünk el:

 • a 3.2. pontban bemutatott toborzási és kiválasztási folyamatot (amelyet a Trenkwalder Recruitment Kft. és a kölcsönbeadó Adatkezelő együttesen bonyolít);

 • a munkaerő-kölcsönzés céljából létrejött munkaviszony megkötése, fenntartása során és a megszűnést követő, alábbiakban részletezett adatkezelést, amelynek során az Adatkezelő (kölcsönbeadó, mint munkáltató) az alábbi adatokat kezeli  3.5. Munkaerő-közvetítési szolgáltatásban történő adatkezelés speciális szabályai

  Munkaerő-közvetítés alatt azt a szolgáltatást értjük, amely arra irányul, hogy elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából [a Kormányrendelet 2. § (1) bek. a) pontja alapján]. Vagyis az Adatkezelővel kapcsolatban álló Partnerek számára az Adatkezelő végzi a toborzási-kiválasztási tevékenységet, a 3.2 pontban leírtaknak megfelelően.

  A sikeres közvetítési eljárás lezárulásakor (az Adatkezelő által közvetített személy munkaviszonyba vételekor) a Partner az alábbi Személyes Adatokat is tartalmazó teljesítésigazolást küldi meg az Adatkezelő részére.


  3.6. BPO szolgáltatásokban megvalósuló adatkezelés szabályai

  A Cégcsoporton belül a kiszervezett szolgáltatások (business process outsourced, a továbbiakban: „BPO Szolgáltatás”) nyújtását a Trenkwalder Outsourcing Kft. végzi. A BPO Szolgáltatások tekintetében az Adatkezelő minden esetben adatkezelőnek számít a saját munkavállalói tekintetében, a 3.4. pontban leírtaknak megfelelően.

  Az Adatkezelő a Partnerrel való együttműködés érdekében (pl. gyárba történő bejutás, belépőkártya készítése), amennyiben a munkavégzés a Partner telephelyén történik, továbbít bizonyos Személyes Adatot (pl. név) a Partnernek, aki e tekintetben önálló adatkezelőnek minősül. Az adattovábbítás az Adatkezelő jogos érdeke alapján akkor történhet, ha az azt megelőzően elvégzett jogos érdekmérlegelési teszt eredménye alátámasztja.

  Amennyiben a Partner közreműködik a munkát ténylegesen elvégző munkavállaló toborzásában, kiválasztásában, e tekintetben önálló adatkezelőnek minősül. A Partner bevonása a folyamatba csak az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján történhet.3.7. Hírlevéllel (direkt marketinggel) összefüggő adatkezelés

Az Adatkezelő bizonyos időközönként hírleveleket küld az Érintett számára, amennyiben ezt igényli. Minden esetben önkéntes döntés, hogy az Érintett ezekre feliratkozik-e, és természetesen ezekről bármikor le is lehet iratkozni.

Az Adatkezelő a hírlevéllel összefüggő adatkezelés során az Érintett Személyes Adatait az alábbiak szerint kezeli:3.8. A Weboldal használatával összefüggő adatkezelés

A Weboldalt a Trenkwalder Recruitment Kft. (székhely:1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Building. ép. fszt. és 1 ; Cg. 01-09-331697), a Trenkwalder Leasing Kft. (8097 Nadap, Rákóczi utca 10., Cg. 07-09-029417,) a Trenkwalder Outsourcing Kft. (1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Building. ép. fszt. és 1 , Cg. 01-09-332754) valamint a Trenkwalder HR Solution Kft. (8097 Nadap, Rákóczi utca 10., Cg. 07-09-029415) (a továbbiakban: Trenkwalder vagy Cégünk vagy Adatkezelők), mint Adatkezelők üzemeltetik.
3.8.1. Sütik (Cookies)

A Weboldal úgynevezett cookie-kat használ. A cookie egy olyan kisméretű szöveges fájl, amelyet Ön a számítógépén telepíthet, amikor meglátogat egy webhelyet. A cookie-kat általában azért használják, hogy a webhely látogatói további lehetőségekkel rendelkezzenek a webhelyen belül is. Létrehozhatók annak érdekében, hogy nyomon követhesse a lap Érintett általi látogatását és támogassa a Weboldal navigációját, segítsen ott folytatni, ahol előzőleg abbahagyta és / vagy emlékeznek preferenciáira és beállításaira, amikor újra felkeresi a webhelyet. A cookie-k nem férhetnek hozzá, olvashatnak vagy módosíthatnak más adatokat az Ön számítógépén.

A Weboldalon használt cookie-k nagy része úgynevezett munkamenet cookie-k. Ezek automatikusan törlődnek, miután Ön elhagyja a webhelyet. A másik része az úgynevezett tartós cookie-k, amelyek a számítógépen maradnak mindaddig, amíg Ön nem törli őket a böngészőjében. Az Adatkezelő a tartós sütik használatával felismerheti Önt, amikor újra felkeresi a webhelyet.

Ha ellenőrizni szeretné a számítógépén telepített cookie-kat, módosíthatja a böngésző beállításait úgy, hogy az értesítse, ha egy webhely cookie-t kíván telepíteni, vagy teljesen le is tilthatja a cookie-kat. A számítógépén már telepített cookie-kat le is törölheti. A böngészőben található “Súgó” funkció lenyitásával erről további információkat találhat.

A cookie-k letiltása hatással lehet az Érintett további böngészési élményeire és / vagy megakadályozhatja, hogy teljes mértékben kihasználja a Weboldal előnyeit.


3.8.2. Google elemzés

A Weboldal a Google LLC, (a Google LLC, az 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) által biztosított webes elemzési szolgáltatást használja. A Google Analytics cookie-kat használ annak érdekében, hogy a Weboldal elemezhesse, hogyan használják a felhasználók a Weboldalt. Az Ön Személyes Adatait az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése érdekében kezeli, hogy költséghatékony módon hozhasson létre könnyen használható Weboldal-hozzáférési statisztikákat (az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja).

A cookie által a Weboldal Érintett általi használatával kapcsolatosan generált információkat (beleértve az IP-címét és a látogatott oldalak URL-jeit) a Google az Egyesült Államok szervereire továbbítja és tárolja. Az Adatkezelő nem tárolja a Google Analytics rendszerrel kapcsolatban gyűjtött Személyes Adatokat.

A Weboldal a Google Analytics által biztosított IP-névtelenítési funkciót használja. Az IP-címet tehát a Google amint azt megkapja tördeli / névteleníti. A Google az Adatkezelő nevében használja fel ezeket az információkat annak értékelésére, hogy Ön hogyan használja a Weboldalt, a Weboldal üzemeltetői részére összeállítja a Weboldal forgalmára vonatkozó jelentéseket, és más szolgáltatásokat nyújt a Weboldal tevékenységéhez, forgalmához és internethasználathoz kapcsolódóan. A Google nem társítja az Ön IP-címét a Google által tárolt egyéb adatokhoz.

Ön elutasíthatja a cookie-k használatát a megfelelő beállítások kiválasztásával a böngészőben. Ha ezt megteszi, előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhely összes funkcióját.

Ön továbbá megakadályozhatja a Google adatgyűjtését és azok felhasználását a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout címen elérhető bővítmény letöltésével és telepítésével.

A Google Analyticsnek a Weboldalon történő használatának elutasításáról a következő linken olvashat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/user-opt-out

A számítógépen beállíthat egy opt-out cookie-t, amely megakadályozza az adatok jövőbeli gyűjtését a Weboldal látogatása során:

A Google Általános Szerződési Feltételeivel és Adatvédelmi nyilatkozatával kapcsolatos további információk megtalálhatók a https://www.google.com/analytics/terms/hu.html címen vagy a https://policies.google.com/ címen.


3.8.3. Bővítmények

A Weboldal számos külső bővítményt használ. Amikor Ön meglátogatja a Weboldalt, ezek a bővítmények a bővítmény szolgáltatójának szerveréhez csatlakoznak adattovábbítás céljából. Ha a Weboldal látogatójának létre van hozva felhasználói fiók ezeken a külső webhelyeken, akkor a bővítmény szolgáltatója a továbbított adatokat egyből ehhez a felhasználói fiókhoz rendeli. Ha Ön nem szeretné, hogy a bővítmények szolgáltatói adatokat gyűjtsenek az Adatkezelő Weboldalán keresztül, akkor Önnek ki kell jelentkezni a felhasználói fiókból mielőtt meglátogatja a Weboldalt.


3.8.4. Facebook

A Weboldal bővítményeket használ, mint például “Facebook Like Button” vagy a hozzászólás funkció, “Website Custom Audiences” képpontok és remarketing címkék, amelyek a Facebook (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) közösségi háló által vannak üzemeltetve. Ön a Facebook bővítményt a Facebook logó vagy a Kedvelés gomb segítségével ismerheti fel a Weboldalon. Amikor Ön meglátogatja a Weboldalt, közvetlen kapcsolat jön létre a böngészője és a Facebook szervere között. Ezáltal a Facebook információt kap arról, hogy az Ön meglátogatta a Weboldalt az IP címével együtt. Ez alapján a Facebook hozzárendelheti a Weboldal látogatását a Facebook felhasználói fiókjához. Ez az információ felhasználható Facebook hirdetések megjelenítéséhez. A Weboldal tulajdonosa nem kap információt a továbbított adatok tartalmáról és annak Facebook általi felhasználásáról sem. A Facebook adatvédelmével kapcsolatban további információt a következő linken találhat meg: https://www.facebook.com/about/privacy/


3.9. Kapcsolattartás

A Weboldalon vagy egyéb módon (pl. személyes találkozó alkalmával) a Partnernek lehetősége van a Trenkwalder Cégcsoport egyes szolgáltatásaival (munkaerő-kölcsönzés, munkaerő-közvetítés, egyszerűsített foglalkoztatás, diákmunka, HR tanácsadás, valamint bérszámfejtés) összefüggésben felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel, továbbá kapcsolattartási adatokat megadni a Trenkwalder Cégcsoport tagjaival kötött megállapodásokban.