A munkaerő-kölcsönzés és a munkaerő-közvetítés keretében a kiválasztási eljárásban megvalósuló adatkezelésről

Jelen tájékoztató az alább felsorolt dokumentumok mellékletét képezi:

 • Információbekérő lap munkaerő-kölcsönzéshez I., 
 • Információbekérő lap munkaerő-kölcsönzéshez II., 
 • Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez munkaerő-közvetítéssel összefüggésben (a továbbiakban együttesen: “Hozzájáruló Nyilatkozatok”)

Jelen tájékoztató a Hozzájáruló Nyilatkozatokban foglalt adatkezeléshez történő hozzájárulás önkéntes és tájékozott megadásához szükséges információkat tartalmazza.

1. Adatkezelők személye

Hozzájárulása alapján személyes adatait az Ön mint pályázó igényeinek megfelelő állás megtalálásához kapcsolódó kiválasztási eljárás keretében az Ön által pályázóként benyújtott álláspályázatot, illetve az annak részeként megküldött személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi, európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával a jelen tájékoztatóban meghatározott célból az alábbi adatkezelők kezelik:

 • Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 22-24.; cégjegyzékszám: 01-09-687040; adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH – 53813/2012), 
 • Trenkwalder Humánerőforrás Munkaerőkölcsönző és Szolgáltató Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 22-24.; cégjegyzékszám: 01-09-733850; adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH – 61252/2012),továbbá 
 • Trenkwalder Benefit Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 22-24.; cégjegyzékszám: 01-09-676290), (a továbbiakban együttesen: “Adatkezelők”)

A munkaerő-kiválasztás folyamatában az Ön által pályázóként megadott személyes adatokat és átadott dokumentumokat az Adatkezelők kiválasztásban részt vevő munkatársai ismerhetik meg és kezelhetik.

2. Adatfeldolgozó

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak feldolgozásához az Adatkezelők adatfeldolgozót vesznek igénybe. Az adatfeldolgozó adatai: Carerix BV tárolja.

3. Adatkezelés célja

Tájékoztatjuk, hogy az álláspályázata részeként benyújtott személyes adatainak kezelésére abból a célból kerül sor, hogy Ön az Adatkezelőkkel, illetve az Adatkezelőkkel szerződéses kapcsolatban álló további – akár külföldi illetőségű – gazdálkodó szervezettel az Adatkezelők által végzett munkaerő-közvetítési és munkaerő-kölcsönzési tevékenység eredményeként munkaviszonyt létesítsen, ideértve a munkaviszony létesítéséhez szükséges kiválasztási eljárásokkal és állásajánlatokkal kapcsolatos adatkezelést is.

4. Adatkezelés jogalapja

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés, valamint az esetleges későbbi adattovábbítás jogalapját az Ön kifejezett hozzájárulása képezi.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben pályázati anyagában különleges személyes adat is szerepel (pl. egészségi állapot), amelynek kezeléséhez az Infotv. az Ön írásbeli hozzájárulását követeli meg, különleges személyes adatait az Adatkezelők csak írásbeli hozzájárulása esetében kezelik. Írásbeli hozzájárulását a Hozzájárulási Nyilatkozatok kitöltésével és aláírásával adja meg az Adatkezelők részére.

Mivel személyes adatainak felvételére az Ön hozzájárulásával kerül sor, ezért az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően személyes adatait az Adatkezelők a rájuk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve az Adatkezelők vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, az Ön további hozzájárulása nélkül, valamint hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai – személyazonosításra alkalmatlan módon – statisztikai célra felhasználhatóak, valamint statisztikai célú felhasználásra átadhatóak az Ön hozzájárulása nélkül.

Amennyiben személyes adatainak jelen tájékoztatóban meghatározott célon kívüli kezelése válik szükségessé, ahhoz az Adatkezelők minden esetben az Ön hozzájárulását kérik, előzetes tájékoztatást adva az adatkezelés új céljáról.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelők, az Ön Hozzájáruló Nyilatkozatokban foglalt kifejezett hozzájárulása esetében a pályázatában megjelölt adatok, információk valódiságát megvizsgálhatják oly módon, hogy a pályázatában megjelölt harmadik személy(eke)t (korábbi munkáltatókat) kifejezett, és erre irányuló kérésével megkeresheti.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelők személyes adatait az Adatkezelés céljának megvalósításához, e körben különösen állásajánlat tétele, kiválasztási eljárásban történő részvétel, munkaviszony létesítése és munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzés céljából harmadik személy adatkezelőknek, így különösen az Adatkezelőkkel szerződéses kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetek csak az Ön előzetes megkeresése, tájékoztatása és előzetes hozzájárulás alapján továbbítja, ide nem értve a jogszabályok által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget.

Tájékoztatjuk, hogy azt az adattovábbítást, amely az Európai Unió tagállamába, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államba, továbbá abba az államba történik, amelynek állampolgára részére az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgáréval azonos jogállást biztosít, úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Minden más államba történő adattovábbításhoz az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük.

 

5. Adatkezelés biztonsága

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelők gondoskodnak a kezelt adatok biztonságáról, és minden ésszerű és szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az Ön által megadott személyes adatok védelemben részesüljenek, különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. Adattovábbítás esetén az Adatkezelők megkövetelik az adatot megszerző szervtől, hogy az az adatkezelés megfelelő szintű biztonságát nyújtsa, és az adatokat kizárólag az adattovábbítás során meghatározott célból kezelje.

6. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartamával kapcsolatban tájékoztatjuk az alábbiakról:

 • Tájékoztatjuk, hogy adatainak kezelését sikertelen munkaerő-közvetítés vagy munkaerő-kölcsönzés esetében az Adatkezelők a Hozzájáruló nyilatkozatokban az Ön által megadott időtartamig őrzik. 
 • Sikeres munkaerő-közvetítés esetében az Adatkezelők személyes adatait 10 munkanapon belül törlik, kivéve a Hozzájáruló Nyilatkozatokban adatai további megőrzését kéri a Hozzájáruló Nyilatkozatokban foglaltak szerint.
 • Sikeres munkaerő-kölcsönzés esetében az Adatkezelők munkáltatói minőségükben személyes adatait jogszabályi kötelezettségeik, így különösen adózási és társadalombiztosítási kötelezettségeik teljesítése céljából a vonatkozó jogszabályok által kötelezően előírt időtartamban őrzik.

7. Adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok naprakész, pontos és hiteles állapotának biztosítása érdekében személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatkezelés időtartama alatt bármikor, indoklás nélkül az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően kérheti az infohungary@trenkwalder.com email címre, vagy postai úton az Adatkezelők székhelyére (1032 Budapest, Váci út 22-24.) írásban küldött igénybejelentés útján. Továbbá az adatkezelés időtartama alatt Ön bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, és arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá ha az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése, illetve az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kerül sor. Ezen kérésének az Adatkezelők a kérelem megérkezését követő 8 napon belül tesznek eleget.

Az Ön által megadott adatokhoz történő hozzáférés, valamint azok módosítása minden esetben díjmentes.

Az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően az adatkezeléssel összefüggésben Ön az alábbiakra jogosult:

 • Tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről,
 • Kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • Kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását,
 • Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
 • Jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat,
 • Kártérítést igényelhet.

Tájékoztatás keretében Ön – a jelen tájékoztatóban közölteken túl – információt kérhet az Adatkezelőktől az általuk által kezelt, illetve az általuk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelők a tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelme benyújtásától számított 30 napon belül közérthető formában megadják. Az Adatkezelők a tájékoztatást csak az Info.tv.-ben meghatározott esetekben tagadhatják meg, amely esetben tájékoztatják Önt a felvilágosítás megtagadásnak okáról, továbbá a bírósági jogorvoslat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben az Ön személyes adata a valóságnak nem felel meg, kérheti annak helyesbítését az Adatkezelőktől, illetve ha a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésre áll, az Adatkezelők a személyes adatot helyesbítik és erről Önt tájékoztatják.

Az Adatkezelők a kezelt személyes adatokat törlik, ha:

 • Annak kezelése jogellenes;
 • Ön azt kéri az Info.tv.-ben meghatározottak szerint;
 • A személyes adat hiányos vagy téves és ez a hiány jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; 
 • Az adatkezelés célja megszűnt, vagy annak jelen tájékoztatóban meghatározott határideje lejárt, 
 • Azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az Adatkezelők zárolják az adatokat, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit.

Ön tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, ha azt tapasztalja, hogy

 • A személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelők., az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • Ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • Törvényben meghatározott egyéb esetben.

8. Módosítás

Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat módosítsák. Módosítás esetén Önt írásban vagy e-mailben előzetesen tájékoztatjuk, és honlapunkon a módosításról felhívást, valamint a tájékoztató hatályos változatát tesszük közzé. A módosításról szóló tájékoztatást megfelelő időben küldjük meg az Ön részére, hogy amennyiben kívánja, személyes adatainak további kezelése ellen a módosítások hatályba lépése előtt tiltakozhasson és személyes adatainak törlését kezdeményezhesse.

Pályázati anyagának benyújtása során Ön a jelen tájékoztató megismeréséről és elfogadásáról is nyilatkozik.